preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PROJEKTI

Školski kurikulum

 

Godišnji plan i program

Kućni red škole

Pisane provjere
 

 

 

       Tehnička kultura


 

Učitelj

Zvanje

Odjeli

Marija Vonić uč. tehničke kulture            
               
                     
               
               

 

 

Tehnička kultura je nastavni predmet u kojem se stječu opća tehničko-tehnološka znanja i razvijaju umijeća primjene ukupno stečenih znanja iz različitih nastavnih predmeta i područja. Pri tome se razvija djelatna sposobnost, radni odgoj i odgovornost učenika.

Naime, tehničko-tehnološki sadržaji mogu se izučavati na šest razina:

 1. kultura i odgoj,
 2. obrazovanje,
 3. osposobljavanje,
 4. stvaranje tehnologije,
 5. poduzetništvo,
 6. istraživanje i stvaralaštvo.

 

 

U ovom nastavnom predmetu usmjereni smo na početnu razinu "kulture i odgoja" gdje učenici stječu znanje i upućuju u djelovanje primjene znanja, ali bez stroge obveze da to i ostvare. Nastavni program je sustavno zasnovan u skladu s na shemi prikazanim elementima koji čine jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu.

Tehnološki proces (TP) čine tehnički materijalni elementi, a uključivanjem čovjeka nastaje radni proces (RP) s dodatnim naznačenim elementima. Izvođenje radnog procesa započinje informacijom o radnoj zadaći (I) prema kojoj se vrši izbor materijala (M) energije (E) i tehničkih sredstava (TT) za preradu materijala prema pravilima rada (PR) u prikladne proizvode pri čemu treba voditi računa o sigurnosti i zaštiti na radu (Si), socijalno-ekonomskim odnosima (So) i nastalim otpacima procesa (Eko).

Posebnost ovog nastavnog predmeta ogleda se u njegovu doprinosu raznovrsnim općeobrazovnim i odgojnim postignućima učenika osnovne škole.

Doprinosi su sljedeći:

1. Govor i komunikacija: usvajanje tehničkog nazivlja, poticanje i vježbanje priopćajnih sposobnosti pri raščlambi tehničkih izradaka, rasprave o izratku te uvođenje natjecateljskog komunikativnog ponašanja.

2. Pojedinac i društvo: zajednički rad u skupini, poticanje snošljivosti i međusobnog poštivanja pri izradbi izratka, razvijanje pojedinačnih sposobnosti i odgovornosti za učinjeno, profesionalno usmjerenje u međusobnom razgovoru učenika temeljem zajedničkog rada na zadatku.

3. Priroda i tehnika: sustavno razmišljanje i razvoj strategije za rješenje problema, primjena i provjera prirodoznanstvenih spoznaja u rješavanju neposredne zadaće, korištenje suvremenih tehnoloških znanja.

4. Stvaralaštvo i istraživanje: poticanje stvaralaštva i sposobnosti oblikovanja pojedinačnim pokazivanjem osobnih mogućnosti i pronalazačko rješavanje problema, razvoj mogućnosti predočivanja pri sustavnom rastavljanju sklopova te planiranjem i projektiranjem objekata.

5. Zdravlje i kretanje: razvoj svijesti o zdravlju i sigurnosti pri korištenju alata i obradi materijala te razvoj fine motorike.

6. Održivi razvoj: pri izvođenju radnih vježbi nastaju otpadci, a održivi razvoj pretpostavlja nastavak života i rada na istom lokalitetu.

7. Održanje neovisnosti države i društva: ovo mogu ostvariti samo tehnički obrazovani i osposobljeni građani.

8. Rad, red, rezultat: provođenjem radnih vježbi učenici dolaze do spoznaje da se planskim radom i stegom uvijek može postići zadovoljavajući ishod.

Navedena postignuća nastavnog predmeta sukladna su usvojenim ciljevima razvoja obrazovanja EU u 21. stoljeću izraženih kroz sintagme: obrazovanje za zaposlenje, autonomno djelovanje pojedinca i dobro funkcionirajuće društvo.

CILJ

Cilj je nastave tehničke kulture izgraditi djelatni, poduzetnički i stvaralački tehničko-tehnološki način mišljenja te osposobiti učenike za prepoznavanje i korištenje tehničkih tvorevina životnog okružja.

ZADAĆE

Opća zadaća nastave tehničke kulture je navesti učenike na prvu primjenu svekolikih znanja u tehnici i tehnologiji i razvoj opće tehničke kulture koju čine znanje i djelovanje.

Pojedinačne zadaće jesu:

 • upoznati učenike s vrstama životnog okružja, njihovim svojstvima i zadaćom tehnike;
 • objasniti pojam tehnike, tehnologije, tehnološkog i radnog procesa;
 • da učenici spoznaju značaj izražavanja tehničkim crtežom te razviju elementarna umijeća izradbe i znanje čitanja jednostavnih crteža (npr. tlocrta graditeljskih objekata, plana grada, ponudbenih i sklopnih crteža tehničkih tvorevina);
 • upoznati vrste, svojstva, postupke obradbe i primjenu najznačajnijih gradivnih materijala za izradbu tehničkih tvorevina;
 • da učenici spoznaju značenje sile, rada i energije, vrste oblika i izvora energije te korištenje energije za obavljanje rada u različitim djelatnostima;
 • spoznati temeljne vrste tehničkih tvorevina, znati njihovu uporabu i moći ih prepoznati u okružju;
 • da učenici razviju elementarno umijeće pisanja s pomoću računala, slanja poruka i traženja obavijesti na internetu;
 • postići naviku korištenja tehnološkog algoritma rada, koji uključuje sve sastavne elemente tehničko-tehnoloških sadržaja, pri izvođenju poslova na primjerima radnih vježbi izradbe tehničkih tvorevina;
 • prepoznati moguća zanimanja u tehničko-tehnološkoj djelatnosti različitih područja;
 • omogućiti učenicima s posebnim potrebama (oštećenog vida, sluha, otežane glasovne komunikacije, tjelesne invalidnosti, lakše mentalne smetnje, poremećaji u ponašanju) sudjelovanje u radnim vježbama i postizanje uspjeha u odabranim tehničko-tehnološkim sadržajima obrazovanja i rada;
 • omogućiti učenicima upoznavanje sadržaja iz predloženog izbornog programa u svrhu zadovoljenja njihovih pojedinačnih interesa.

 

U procesu ostvarivanja pojedinačnih zadaća treba ustrajno isticati normirano, plansko djelovanje: korak po korak, i praktičnu vrijednost onoga što se radi. Time se neprekidno stvara »tehnička atmosfera« i osigurava postizanje navedenih ciljeva obrazovanja u EU.

NAPOMENA

Program tehničke kulture sastoji se iz tri dijela: temeljni program, izborni program i izvannastavne djelatnosti.

Predviđa se da bi u nastavi tehničke kulture trebala biti primijenjena isključivo radna metoda u tri inačice:

 • rad učenika u tehničkom pokusu spoznaje sadržaja u skupnome radu;
 • rad učenika u vježbi izradbe jednostavnih tehničkih tvorevina u pojedinačnome i skupnome radu;
 • rad učenika na projektnom konstrukcijskom zadatku u skupnom i pojedinačnome radu.


 

 

Korisni linkovi:
preskoči na navigaciju